pokyny pro autory

(naše citační pravidla, etický kodex a o autorských právech viz níže)

 

žánry příspěvků

Kontradikce přijímá příspěvky v podobě následujících žánrů:

  • “Studie a eseje”: Jedná se o příspěvky, jež více méně odpovídají akademickému charakteru. S tím rozdílem ovšem, že hlavní důraz klademe na společenskou relevanci představeného tématu, stejně jako na originální či provokativní argumentaci. Zároveň uvítáme více esejisticky zaměřené příspěvky překračující ustálený rámec „klasických“ odborných studií. V této souvislosti nám jde výhradně o teoretické eseje, které navzdory neoddiskutovatelnému intelektuálnímu přínosu často nenajdou místo v zavedených vědeckých časopisech. V rámci esejistického druhu příspěvků klademe větší váhu na funkční zobecnění a vlastní postřehy, než na vyčerpávající výčet dosavadní literatury k tématu a podrobný metodologický popis. Jinak řečeno, máme na mysli tradici klasických prací moderních dějin idejí jdoucích od Rousseauových Pojednání přes Benjaminovo Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti po Kosíkovu Dialektiku konkrétního. Příspěvky by neměly překračovat 8 000 slov včetně poznámek a seznam zdrojů, nicméně délka textu musí odpovídat potřebám autorovy argumentace. Jako součást studií a esejů autor dodá seznam klíčových slov a abstrakt přibližně 200–300 slov (resp. 1500–2000 znaků), jehož překlad do angličtiny zajišťuje redakce. Všechny „studie“ a „eseje“ podléhají klasickému recenznímu řízení dle zásad anonymního procesu peer review.
  • “Diskusní příspěvky”: polemické texty věnující se problémům pojednávaných v časopise, v ideálním případě reagující na dříve otištěný text. U těchto příspěvků nepožadujeme stejné formální nároky jako u „studií“ a „esejů“; není nutné, aby za nimi byl ucelený výzkum či teoretický systém. Jsou míněny jako vlastní příspěvky rozpracovávající nedořešené problémy a témata. Tento druh textů bude redakcí hodnocen podle přínosu do dané diskuse s ohledem na čtenáře časopisu. Příspěvky by se měly pohybovat v rozmezí 2500–5000 slov.
  • “Překlady“ a „Materiály”: důležité příspěvky středoevropského či východoevropského radikálního a kritického myšlení, jež zasluhují mezinárodní pozornost v anglickém překladu; nebo naopak důležité mezinárodní práce přeložené do češtiny či slovenštiny; současně také dříve nepublikované či dlouhodobě nedostupné „materiály“ doprovázené úvodem zasazujícím daný „materiál“ do historického i aktuálního kontextu a edičními poznámkami. 3000–10 000 slov.
  • “Recenze” současných prací radikálního a kritického myšlení. Recenze mohou být kratší (1000–2500 slov) anebo mohou tvořit delší tzv. recenzní eseje (2500–7500 slov). Mějte na paměti, že recenzní eseje nejsou pouze delší recenze, ale berou si jednu nebo více recenzovaných publikací za východisko pro další širší a původní reflexi. Seznam knih k recenzování je dostupný zde.

Příspěvky ve formátech *.rtf, *.odt, *.doc nebo *.docx posílejte na adresu: kontradikce (at) flu.cas.cz.

 

 

citační pravidla

 

Od roč. 6 (2022) žádáme autory, aby dodržovali následující citační pravidla, převzaté s úpravami z Chicago Manual of Style Notes and Bibliography Style.

 

knihy

Používejte delší podobu poznámek v následujícím formátu pro první odkaz:

Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002).

Používejte zkrácenou podobu poznámek pro následující odkazy: 

Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe, s. 164–165.

Na závěr stati přidejte „Seznam zdrojů“ v tomto formátu: 

Buck-Morss, Susan. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.

 

příspěvky v antologiích, sbornících a kolektivních monografiích

První odkaz:

Judith Butlerová, „Zavrženo: jazyk cenzury“, přel. Jan Matonoha, in Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša a Michael Wögerbauer (Brno: Host, 2012), s. 97.

Následující odkazy:

Butlerová, „Zavrženo“, s. 96.

Seznam zdrojů:

Butlerová, Judith. „Zavrženo: jazyk cenzury“. Přel. Jan Matonoha. In Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša a Michael Wögerbauer, s. 83–102. Brno: Host, 2012.

 

časopisecké studie

První odkaz:

Josef Fulka, „Nástin Sadovy politické filosofie“, Filosofický časopis 62, č. 1 (2014), s. 20.

Následující odkazy:

Fulka, „Nástin Sadovy politické filosofie“, s. 21.

Seznam zdrojů:

Fulka, Josef. „Nástin Sadovy politické filosofie“. Filosofický časopis 62, č. 1 (2014), s. 19–37.

 

online zdroje

První odkaz:

Dirk Pilz, „Ein anderer Anfang. Die Schwarzen Hefte von Martin Heidegger“, Frankfurt Rundschau 16. 3. 2014, http://www.fr-online.de/literatur/die--schwarzen-hefte--von-martin-heidegger-ein-anderer-anfang,1472266,26569072.html.

V případě, že zdroj neuvádí datum publikace, uvádíme datum poslední modifikace stránky. V případě, že zdroj neuvádí datum poslední modifikace, uvádíme datum posledního přístupu:

„About Us“, Contradictions: A Journal for Critical Thought. Přístup 24. března 2022, https://kontradikce.flu.cas.cz/en/about-us.

Pozn.: nepoužíváme hypertext ani podtrhnutí.

 

Na všechny další otázky konzultuje Chicago Manual of Style.

 

další pokyny

V citacích autorů, kteří již byli citováni v souvislosti s jejich jinými pracemi, uvádíme znovu celé jméno autora.

Používáme dvojité uvozovky („“) pro veškerý citovaný text, kromě citací uvnitř jiných citací, kde používáme jednoduché uvozovky (‚‘):

Podle Franklina Rosemonta, „Joe Hill kritizoval pojem ‚lid‘“; avšak, pokud citovaný text se nenachází uvnitř jiného citovaného textu, píšeme „lid“.

V textu, který následuje po dvojtečce, je první písmeno prvního slova malé; pokud se nejedná o jméno, přímý citát nebo o začátek dvou nebo více dalších vět.

 

Detailnější pokyny najdete zde.

 

 

etický kodex Kontradikcí

 

Redakce

Redakce činí patřičná opatření k tomu, aby identifikovala a zamezila publikování textů, jež se neshodují se standardy vědecké práce a jež vycházejí z nevědeckého jednání. Zejména dbá na to, aby publikované texty vědomě nepoškozovaly třetí stranu. Pokud si redakce všimne jakýchkoliv náznaků nevědeckého jednání, vyjádří své podezření a zjedná nápravu, případně stáhne takový článek z publikace. Jakékoliv další úpravy, vysvětlení či omluvy jsou náležitě publikovány v nejbližším možném čísle. Ve všech ostatních případech jsou rukopisy posuzovány na základě intelektuálního obsahu a zaměření časopisu. Přijaté materiály jsou zasílány anonymním recenzentkám a recenzentům a bez souhlasu autorky či autora nejsou poskytovány třetí straně.

Recenzentky a recenzenti

Podobně jako redakce by recenzentky a recenzenti měli příspěvky hodnotit na základě intelektuálního obsahu a snažit se o vstřícné čtení textu. Měli by se snažit poskytnout autorkám a autorům kritickou vazbu s cílem posílení či vylepšení základní argumentace textu. Recenzentky a recenzenti by se měli zdržet nepatřičného kriticismu a na problémy textu by měli upozornit takovým způsobem, aby autorky a autoři mohli text dále zlepšovat.

Recenzentky a recenzenti by měli rozlišovat mezi konsistencí samotného textu a vlastním nesouhlasem s autorskou argumentací. Nesouhlas s argumentací není důvodem k odmítnutí textu, pokud je vnitřně soudržný a jeho argumenty jsou řádně odůvodněné. Recenzentky a recenzenti by měli upozornit redakci v případě, že mají podezření na to, že se rukopis překrývá s jinými již publikovanými pracemi. Stejně tak by měli upozornit na případný střet zájmů. Recenzentky a recenzenti souhlasí, že před publikováním nebudou rukopis dále šířit či poskytovat třetí straně.   

Autorky a autoři

Za autorský příspěvek je považován originální text, v němž jsou řádně uvedeny a citovány patřičné zdroje. Příspěvek zaslaný redakci nesmí být publikován jinde (s výjimkou výslovného souhlasu redakce). Jakékoliv paralelní postoupení jinému časopisu v době, kdy je příspěvek v časopisu Kontradikce v recenzním řízení, je považováno za etický prohřešek. Autorky či autoři by měli redakci dodat základní informace k případné finanční podpoře. V případě, že autorka či autor zjistí jakékoliv nesrovnalosti v publikovaném materiálu, měli by neprodleně informovat redakci a spolupracovat na adekvátních změnách či stažení textu.

 

autorská práva

Filosofický ústav AV ČR, coby zřizovatel vydavatelství Filosofia, je oprávněn zveřejnit dílo v tištěné podobě a na webových stránkách časopisu (http://kontradikce.flu.cas.cz/) v souladu s vlastnickými právy definovanými Autorským a Obchodním zákonem České republiky. Autoři drží osobnostní práva nad svými díly, zatímco Filosofický ústav drží majetková práva nad texty v podobě, jak jsou publikovány v Kontradikcích.