pokyny pro autory

(náš etický kodex a o autorských právech viz níže)

 

žánry příspěvků

Kontradikce přijímá příspěvky v podobě následujících žánrů:

  • “Studie a eseje”: Jedná se o příspěvky, jež více méně odpovídají akademickému charakteru. S tím rozdílem ovšem, že hlavní důraz klademe na společenskou relevanci představeného tématu, stejně jako na originální či provokativní argumentaci. Zároveň uvítáme více esejisticky zaměřené příspěvky překračující ustálený rámec „klasických“ odborných studií. V této souvislosti nám jde výhradně o teoretické eseje, které navzdory neoddiskutovatelnému intelektuálnímu přínosu často nenajdou místo v zavedených vědeckých časopisech. V rámci esejistického druhu příspěvků klademe větší váhu na funkční zobecnění a vlastní postřehy, než na vyčerpávající výčet dosavadní literatury k tématu a podrobný metodologický popis. Jinak řečeno, máme na mysli tradici klasických prací moderních dějin idejí jdoucích od Rousseauových Pojednání přes Benjaminovo Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti po Kosíkovu Dialektiku konkrétního. Příspěvky by neměly překračovat 10 000 slov včetně poznámek a citací, nicméně délka textu musí odpovídat potřebám autorovy argumentace. Jako součást studií a esejů autor dodá seznam klíčových slov a abstrakt přibližně 200-300 slov (resp. 1500-2000 znaků), jehož překlad do angličtiny zajišťuje redakce. Všechny „studie“ a „eseje“ podléhají klasickému recenznímu řízení dle zásad anonymního procesu peer review.
  • “Diskusní příspěvky”: polemické texty věnující se problémům pojednávaných v časopise, v ideálním případě reagující na dříve otištěný text. U těchto příspěvků nepožadujeme stejné formální nároky jako u „studií“ a „esejů“; není nutné, aby za nimi byl ucelený výzkum či teoretický systém. Jsou míněny jako vlastní příspěvky rozpracovávající nedořešené problémy a témata. Tento druh textů bude redakcí hodnocen podle přínosu do dané diskuse s ohledem na čtenáře časopisu. Příspěvky by se měly pohybovat v rozmezí 2500-5000 slov.
  • “Překlady“ a „Materiály”: důležité příspěvky středoevropského či východoevropského radikálního a kritického myšlení, jež zasluhují mezinárodní pozornost v anglickém překladu; nebo naopak důležité mezinárodní práce přeložené do češtiny či slovenštiny; současně také dříve nepublikované či dlouhodobě nedostupné „materiály“ doprovázené úvodem zasazujícím daný „materiál“ do historického i aktuálního kontextu a edičními poznámkami. 3000-10 000 slov.
  • “Recenze” současných prací radikálního a kritického myšlení. Přijímáme kratší (1000-2500 slov) nebo delší “studijní“ recenze (2500-7500 slov). Seznam knih k recenzování je dostupný zde.

Příspěvky ve formátech *.rtf, *.odt, *.doc nebo *.docx posílejte na adresu: kontradikce (at) flu.cas.cz.

 

 

citační pravidla

Autory žádáme, aby dodržovali následující citační pravidla. Zejména respektování psaní příjmení u autorů a kurzivy u názvu knih a periodik. Citace umisťujeme do poznámek pod čarou.

 

knižní monografie

[První výskyt:] Michal Kopeček, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky revizionismu ve střední Evropě 1953–1960 (Praha: Argo, 2009), s. 144–145.

[V případě bezprostředně následující citace nepíšeme znova jméno autora a název textu, nýbrž ibid. V jiných případech píšeme citaci v podobě zkráceného odkazu, následovně:] Kopeček, Hledání, s. 260.

[Editované tituly citované jako celek:]
Werner Bonefeld, Richard Gunn, and Kosmas Psychopedis (eds.), Open Marxism, Vol. I: Dialectics and History (London: Pluto, 1992), s. 151–176, zde 155.

[Pro knihy, které mají jak hlavního autora, tak i editora:]
Karel Kosík, The Crisis of Modernity: Essays and Observations from the 1968 Era, ed. J. H. Satterwhite (Lanham: Rowman & Littlefield, 1995).

[U překladové literatury uveďte v případě prvního výskytu i jméno překladatele:] Michel Foucault, Archeologie vědění, přel. Čestmír Pelikán (Praha: Herrmann & synové, 2002), s. 60.

[Používáme “Ibid.” pro odkazy na text, který je citovaný bezprostředně před touto citací.]

[Pro všechny ostatní opakované citace píšeme autorovo poslední jméno a zkrácený název citovaného titulu:]
Foucault, Archeologie, s. 20.

 

příspěvky v antologiích, sbornících a kolektivních monografiích

[První výskyt; uvádíme jak stránky celého článku, tak i přímo citované stránky:] Judith Butlerová, „Zavrženo: jazyk cenzury“, přel. Jan Matonoha, in Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (Brno: Host, 2012), s. 83–102, zde s. 97.

[Opakovaná citace, zkrácený odkaz:] Butlerová, „Zavrženo“, s. 96.

[Citace jiného článku v již citovaném titulu:]
Werner Bonefeld, “Social Constitution and the Form of the Capitalist State,” in Bonefeld, et al. (eds.), Open Marxism I.

 

časopisecké studie

[První výskyt:] Josef Fulka, „Nástin Sadovy politické filosofie“, Filosofický časopis 62 (2014), č. 1, s. 19–37.

[Opakovaná citace, zkrácený odkaz:] Fulka, „Nástin“, s. 25.

 

online zdroje

Dirk Pilz, „Ein anderer Anfang. Die Schwarzen Hefte von Martin Heidegger“, Frankfurt Rundschau 16. 3. 2014 (dostupné online http://www.fr-online.de/literatur/die--schwarzen-hefte--von-martin-heidegger-ein-anderer-anfang,1472266,26569072.html [přístup 29. 10. 2015]).

[Pozn.: nepoužíváme hypertext ani podtrhnutí]

 

 

další pokyny

V citacích autorů, kteří již byli citováni v souvislosti s jejich jinými pracemi, uvádíme znovu celé jméno autora.

Používáme dvojité uvozovky („“) pro veškerý citovaný text, kromě citací uvnitř jiných citací, kde používáme jednoduché uvozovky (‚‘):

Podle Franklina Rosemonta, „Joe Hill kritizoval pojem ‚lid‘“; avšak, pokud citovaný text se nenachází uvnitř jiného citovaného textu, píšeme „lid“.

V textu, který následuje po dvojtečce, je první písmeno prvního slova malé; pokud se nejedná o jméno, přímý citát nebo o začátek dvou nebo více dalších vět.

Není potřeba přikládat zvláštní seznam citovaných prací. Veškeré bibliografické údaje by měly být obsaženy v poznámkách pod čarou.

 

Detailnější pokyny najdete zde.

 

 

etický kodex Kontradikcí

 

Redakce

Redakce činí patřičná opatření k tomu, aby identifikovala a zamezila publikování textů, jež se neshodují se standardy vědecké práce a jež vycházejí z nevědeckého jednání. Zejména dbá na to, aby publikované texty vědomě nepoškozovaly třetí stranu. Pokud si redakce všimne jakýchkoliv náznaků nevědeckého jednání, vyjádří své podezření a zjedná nápravu, případně stáhne takový článek z publikace. Jakékoliv další úpravy, vysvětlení či omluvy jsou náležitě publikovány v nejbližším možném čísle. Ve všech ostatních případech jsou rukopisy posuzovány na základě intelektuálního obsahu a zaměření časopisu. Přijaté materiály jsou zasílány anonymním recenzentkám a recenzentům a bez souhlasu autorky či autora nejsou poskytovány třetí straně.

Recenzentky a recenzenti

Podobně jako redakce by recenzentky a recenzenti měli příspěvky hodnotit na základě intelektuálního obsahu a snažit se o vstřícné čtení textu. Měli by se snažit poskytnout autorkám a autorům kritickou vazbu s cílem posílení či vylepšení základní argumentace textu. Recenzentky a recenzenti by se měli zdržet nepatřičného kriticismu a na problémy textu by měli upozornit takovým způsobem, aby autorky a autoři mohli text dále zlepšovat.

Recenzentky a recenzenti by měli rozlišovat mezi konsistencí samotného textu a vlastním nesouhlasem s autorskou argumentací. Nesouhlas s argumentací není důvodem k odmítnutí textu, pokud je vnitřně soudržný a jeho argumenty jsou řádně odůvodněné. Recenzentky a recenzenti by měli upozornit redakci v případě, že mají podezření na to, že se rukopis překrývá s jinými již publikovanými pracemi. Stejně tak by měli upozornit na případný střet zájmů. Recenzentky a recenzenti souhlasí, že před publikováním nebudou rukopis dále šířit či poskytovat třetí straně.   

Autorky a autoři

Za autorský příspěvek je považován originální text, v němž jsou řádně uvedeny a citovány patřičné zdroje. Příspěvek zaslaný redakci nesmí být publikován jinde (s výjimkou výslovného souhlasu redakce). Jakékoliv paralelní postoupení jinému časopisu v době, kdy je příspěvek v časopisu Kontradikce v recenzním řízení, je považováno za etický prohřešek. Autorky či autoři by měli redakci dodat základní informace k případné finanční podpoře. V případě, že autorka či autor zjistí jakékoliv nesrovnalosti v publikovaném materiálu, měli by neprodleně informovat redakci a spolupracovat na adekvátních změnách či stažení textu.

 

autorská práva

Filosofický ústav AV ČR, coby zřizovatel vydavatelství Filosofia, je oprávněn zveřejnit dílo v tištěné podobě a na webových stránkách časopisu (http://kontradikce.flu.cas.cz/) v souladu s vlastnickými právy definovanými Autorským a Obchodním zákonem České republiky. Autoři drží osobnostní práva nad svými díly, zatímco Filosofický ústav drží majetková práva nad texty v podobě, jak jsou publikovány v Kontradikcích.